Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia PCR
Jednostka:Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 105
www:
Opiekun:dr inż. Beata Nalepa, dr inż. Bartłomiej Dziuba
E-mail:beata.nalepa@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-37-86, 89 523-37-86
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności - Pracownia PCR
Wykaz aparatury
Termocykler MJ Mini PTC-1148 (Biorad), Universal Mutation Detection System DCode (Biorad), Zestawy do elektroforezy pionowej i poziomej (Cleaver Scientific).
Zakres analiz/Oferta usługowa
Identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem specyficznych starterów na różnych poziomach taksonomicznych, badania bioróżnorodności w badanych próbkach z wykorzystaniem PCR i elektroforezy w gradiencie denaturującym (DGGE), charakterystyka molekularna mikroorganizmów pod kątem występowania genów oporności na antybiotyki, genów kodujących bakteriocyny, innych genów ważnych z punktu widzenia technologii.
Informacje dodatkowe
"Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312484140 pt. „Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w serach typu szwajcarsko-holenderskiego w aspekcie sezonowości”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312236138 pt. ”Antybiotykooporność szczepów z rodzajów Staphylococcus i Enterococcus izolowanych z żywności”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 491340 Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp. i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 484 240 pt: „Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka”. Projekt badawczy promotorski nr. 4844/B/P01/2011/40 pt.:”Badania stanu fizjologicznego bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus poddanych działaniu czynników stresowych z zastosowaniem technik epifluorescencyjnych”. Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr. NN312688840 pt. ”Biotechnologiczne uwarunkowania wzrostu probiotycznej kultury Lactobacillus rhamnosus HOWARU podczas dojrzewania sera typu holenderskiego”. E4Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr: NN ""Opracowanie modeli matematycznych do opisu uwarunkowań środowiskowych rozwoju pałeczek patogennych Listeria monocytogenes i Yersinia enterocolitica w produktach mleczarskich"" Zadanie w projekcie badawczym rozwojowy MNiSW nr 120097 6/2009 ""Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności""
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 105, , tel: 89 523-37-86, 89 523-37-86 beata.nalepa@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: