Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia badania wód, ścieków, osadów ściekowych i gleby
Jednostka:Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Adres:ul. pl. Łódzki 2 pok. 11
www:
Opiekun:dr inż. Katarzyna Sobczyńska-Wójcik, dr inż. Małgorzata Rafałowska
E-mail:katemel@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-92
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska - Pracownia badania wód, ścieków, osadów ściekowych i gleby
Wykaz aparatury
Pokój 11 aparaty Epoll 20 ECO, cieplarka CL-135, mikroskop jednookularowy A-01cieplarka CL-60, ultrawirówka MPW-340, fotometry PF–10, wytrząsarka z łaźnią HBS 20, homogenizator T-25, destylarka M-3000, przenośne tlenomierze mikrokomputerowe: Multi Line P3 Ph/OXI, PROTAMESS 913OXY i firmy HANNA, sonda do pomiaru wilgotności gleby, aparat do destylacji i oznaczania azotu Firmy BUCHI - typ B-324, próbobiory do wód Ritnera i osadów dennych, kalorymetr, zestaw planimetrów, zestaw urządzeń systemu odwadniającego, szafa termostatyczna ST/B/40, manometryczny aparat do oznaczania BZT – OxiTop 12, zestaw OxiTop Control do oznaczania BZT, pobornik osadów dennych Ekmana firmy VILDECO, szafa chłodnicza, waga analityczna WAS 220/C/2 , wagi analityczne Axis typ AD 200, Waga typu WAS 220/C/2, mineralizator PQtech, dejonizator HLP- 5, dejonizator - HLP-10 , łaźnia wodna x 2, 2 kuchenki elektryczne dwupalnikowe, suszarka KBC-656, suszarka SUP - 4.- 3 szt. Pokój nr 9 - aparat do destylacji i oznaczania azotu Firmy BUCHI - typ B-324, zestawy do mienaralizacji prób na mokro, piec mikrofalowy do mineralizacji prób Multiwave 3000.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Badania wykonywane w laboratorium katedry: oznaczenia fizykochemiczne wody i ścieków - azotany (III), azotany (V), azot amonowy, azot ogólny, chlorki, siarczany, żelazo, fosfor ogólny, fosfor rozpuszczalny, magnez, sucha pozostałość, popiół, ChZT, BZT5, węglany, pH, zawartość O2 mgO2•dm-3, % nasycenia O2 , przewodność elektrolityczna, potencjał oksydacyjno-redukcyjny, mineralizacja i destylacja próbek wody i ścieków, oznaczenia fizykochemiczne gleb i osadów dennych. azot Kjeldahla, mineralizacja próbek na mokro.
Informacje dodatkowe
Dynamika obiegu wody w warunkach produkcji biomasy D5lignocelulozowej na gruntach rolniczych pod etap badawczy – w ramach współpracy z inna katedrą - "Problemy rekonstrukcji siedlisk hydrogenicznych w dolinach rzek pojeziernych w aspekcie ich renaturyzacji", "Antropogeniczne uwarunkowania przemian środowiska obszarów pojeziernych", "Rola starorzeczy w kształtowaniu dynamiki obiegu wody i substancji mineralnych w dolinie rzeki pojeziernej", "Dynamika odpływu biogenów ze zlewnii użytkowanych rolniczo", "Projekt Polsko - Niemiecki OPTIFERT"
Kontakt
ul. pl. Łódzki 2 pok. 11, , tel: 89 523-39-92 katemel@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: