Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Badań Instrumentalnych
Jednostka:Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 223
www:
Opiekun:dr inż. Bartłomiej Dziuba
E-mail:bartlomiej.dziuba@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-37-86
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności - Pracownia Badań Instrumentalnych
Wykaz aparatury
Chromatograf gazowy Clarus 500 (Perkin Elmer) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID, detektorem wychwytu elektronów ECD z przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace Turbomatrix 40 (Perkin Elmer), kolumną kapilarną (60 m x1,00 ?m x 0,537 mm) HP-INNOWAX (Agilent Technologies) oraz oprogramowaniem Total Chrom Navigator (Perkin Elmer). Spektrometr FTIR Spectrum One (Perkin Elmer) z detektorem DTGS, rozdzielaczem wiązki KBr, pracujący w trybie transmisji i odbiciowym.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie zawartości związków lotnych w mlecznych produktach fermentowanych (m.in. aldehyd octowy, aceton, alkohol etylowy, diacetyl, acetoina, lotne wolne kwasy tłuszczowe w zakresie C2-C7). Spektroskopia FTIR wraz z analizą chemometryczną wykorzystywana jest do charakterystyki i identyfikacji bakterii fermentacji mlekowej i propionowej oraz w badaniach próbek żywności.
Informacje dodatkowe
"Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312484140 pt. „Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w serach typu szwajcarsko-holenderskiego w aspekcie sezonowości”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312236138 pt. ”Antybiotykooporność szczepów z rodzajów Staphylococcus i Enterococcus izolowanych z żywności”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 491340 Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp. i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 484 240 pt: „Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka”. Projekt badawczy promotorski nr. 4844/B/P01/2011/40 pt.:”Badania stanu fizjologicznego bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus poddanych działaniu czynników stresowych z zastosowaniem technik epifluorescencyjnych”. Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr. NN312688840 pt. ”Biotechnologiczne uwarunkowania wzrostu probiotycznej kultury Lactobacillus rhamnosus HOWARU podczas dojrzewania sera typu holenderskiego”. E4Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr: NN ""Opracowanie modeli matematycznych do opisu uwarunkowań środowiskowych rozwoju pałeczek patogennych Listeria monocytogenes i Yersinia enterocolitica w produktach mleczarskich"" Zadanie w projekcie badawczym rozwojowy MNiSW nr 120097 6/2009 ""Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności""
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 223, , tel: 89 523-37-86 bartlomiej.dziuba@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: